Výchovné poradenství

Kontakty:

Výchovné poradenství

Mgr. Romana Všetičková

tel. 608983497

Konzultační hodiny denně po ústní či telefonické domluvě.

Metodická a informační činnost

 Žáci s výukovými a výchovnými problémy

- ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podává návrhy na vyšetření dětí s výukovými obtížemi do PPP

- zajišťuje organizaci reedukační péče na škole

- věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým a rizikovým chováním

- ve spolupráci s ředitelem školy a sociálním odborem MÚ svolává výchovnou komisi

- podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky

Péče o nadané a talentované děti 

- ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledává nadané děti, zajišťuje jejich diagnostiku v PPP 

- zajišťuje vypracování  individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky

PPP Rychnov nad Kněžnou