Prevence rizikového chování

Mgr. Irena Bártová, školní metodik prevence (ŠMP)

Pracoviště Palackého náměstí

Telefon: 773388406

Konzultační hodiny po domluvě

Činnost ŠMP

Činnost ŠMP stanovuje Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tuto činnost lze rozdělit do následujících oblastí:

Metodické a koordinační činnosti:

 • Tvorba preventivního plánu školy
 • Metodická pomoc při prevenci rizikových projevů chování pro pedagogy i rodiče
 • Koordinace činnosti v oblasti prevence uvnitř školy i při zapojení externích organizací
 • Nestandardizovaná diagnostika třídních kolektivů

Informační činnosti:

 • Sledování legislativních změn v oblasti prevence rizikových projevů chování
 • Předávání informací pedagogickému kolektivu
 • Spolupráce s rodiči při podezření na rizikové chování jejich dítěte

Poradenské činnosti

 • Pro pedagogy (metodický postup při řešení projevů rizikového chování, práce se třídním kolektivem, způsob spolupráce s externími organizacemi)
 • Pro rodiče (konzultace změn chování dítěte, doporučení pro spolupráci se školním psychologem, SVP, PPP, OSPOD, …)
 • Pro žáky (rozlišení rizikových projevů chování, jak chránit své osobní bezpečí a neomezovat druhé, na koho se v případě pocitu psychického nebo fyzického ohrožení obrátit)

Dokumenty a odkazy:

Odborná spolupráce:

 1. PPP Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Zdenka Ženatová, speciální peagog, metodik prevence, tel. 494 535 476, 775 235 476, ppprychnov@seznam.cz 
 2. OSV Kostelec nad Orlicí, Jaroslava Popiolková, DiS., referentka (kurátor pro mládež), tel.: 725 568 015, e-mail: jpopiolkova@muko.cz
 3. Školní psycholog, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek, tel.:777961922

Bezpečné klima školy

projekt realizovaný za finanční podpory KHK v rámci dotačního programu KHK

     Pro kalendářní rok 2021 naše škola získala na podporu činnosti v oblasti primární prevence patologických jevů v rámci dotačního programu KHK částku 47. 500,- Kč. Dále jsme získali z dotačního fondu KHK 24.000,- Kč na úhradu programů a aktivit dílčího projektu Etická výchova ve školách, určeného pro vybrané ročníky 1. stupně.

      Součástí projektu Bezpečné klima školy jsou např. tyto aktivity:

Dlouhodobý projekt Žijeme reálně, nikoli virtuálně

V letošním školním roce pokračujeme v tomto projektu. Jsme školou, ve které žáci nepotřebují během doby vyučování hledat zábavu prostřednictvím mobilních telefonů a komunikují spolu tváří v tvář.

Preventivní program Kočičí zahrada

     Žáci 2. a 3. ročníků budou v letošním školním roce opět absolvovat průběžně lekce preventivního programu kočičí zahrada pod vedením proškolených učitelek naší ZŠ.

 Projekt Etická výchova ve školách

Projekt bude realizován ve vybraných ročnících externími lektory. Zásady etického chování a jednání jsou nedílnou součástí preventivního programu naší školy.

  Dlouhodobý preventivní program

     V rámci Preventivního programu školy již osmým rokem spolupracujeme s Centrem primární prevence Semiramis, a to formou dlouhodobého programu primární prevence (DPPP). Do tohoto programu jsou zapojeny  třídy 2. stupně.

      Lektoři Semiramis úzce spolupracují s třídními učiteli a školní metodičkou prevence při práci se třídami v oblasti formování zdravých vztahů ve třídních kolektivech a prevence projevů rizikového chování dětí.

Adaptační pobyt

      Adaptační pobyt je určen pro žáky 6. ročníku. Jeho cílem je posílení pozitivních vztahů v kolektivu, navození atmosféry vzájemné spolupráce, podpory a důvěry. Zároveň umožňuje novým třídním učitelům poznat své žáky v mimoškolním prostředí. V letošním roce se uskutečnil opět na chatě Rampušák v Nové Vsi u Bartošovic v Orlických horách.

 Projektové dopoledne

       Projektové dopoledne s tématikou primární prevence proběhne v rámci preventivního programu školy ve všech třídách 1. i 2. stupně. Jednotlivé programy mají specifické zaměření přizpůsobené věkovým potřebám žáků a jsou vedeny třídními učiteli ve spolupráci se ŠMP.

Třídnické hodiny jinak

        V tomto školním roce získají třídnické hodiny na 2. stupni jinou podobu. Budou probíhat jako 2-3 hodinová společná práce třídního učitele a třídního kolektivu v intervalech cca 2 měsíce.

              Termíny veškerých aktivit projektu Bezpečné klima školy jsou uvedeny v plánu práce (vstup prostřednictvím aplikace Bakaláři). Fotodokumentace z programů je přístupná na www.zskostelec.cz ve fotogalerii. Na financování většiny výše uvedených aktivit se velkou mírou podílí škola z prostředků vlastního rozpočtu.