Úřední deska | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Úřední deska

 

Úřední deska

 

povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Základní údaje o škole

 

Název školy:

Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Sídlo:

Palackého náměstí 45,

517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma:

příspěvková organizace

IČ:

70 15 73 32

IZO:

600 097 595

Spisová značka:

Pr 220 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

 

Zřizovatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38,

517 41 Kostelec nad Orlicí

 

 

Telefon sídla:

494 323 138

E-mail sídla:

zsnam@eltec.cz

ID datové schránky:

qkjmk82

WWW stránky:

 www.zskostelec.cz

Bankovní spojení:

 

Pro rodiče (platby za školní pomůcky, plavání, KRPŠ, školní družina)

2500302071/2010 Fiobanka

 

Státní správa, dodavatelsko-odběratelské vztahy ( služby, energie, nákupy, ...)

1186906349/0800 Česká spořitelna (neslouží pro platby rodičů)

 

Ředitel školy:

 

Mgr. Jiří Němec

telefon: 775606361

e-mail: nemec.j@zskostelec.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 

Mgr. Martina Kalousková

telefon: 773838404

e-mail: kalouskova.m@zskostelec.cz

 

Pracoviště školy:

Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí, 2. stupeň

tel.: 494 323 138, škola, e-mail: zsnam@eltec.cz

Komenského 80, Kostelec nad Orlicí, 1. stupeň

tel.: 494 323 442, škola, e-mail: zskom@eltec.cz

Drtinova 662, Kostelec nad Orlicí, 1. stupeň

škola a školní družina

Erbenova 891, Kostelec nad Orlicí

školní družina

Pobytové středisko, Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

škola -  třída pro děti žadatelů o mezinárodní ochranu

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

-poskytování základního vzdělávání podle § 44 školského zákona -příprava žáků na další studium a praxi v souladu s obecnými cíli vzdělávání podle §2 školského zákona

 


 Organizační struktura

 

 

Statutární orgán příspěvkové organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel školy. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace  a je oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem základní školy. Při své činnosti je  povinen postupovat  v  souladu  s  obecně  závaznými  právními  předpisy,  s  vnitřními  právními  předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.

pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 • přijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání  podle  §  34  a  ukončení  předškolního  vzdělávání podle § 3 zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47, 
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 
 • povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41,  
 • přijetí  k  základnímu  vzdělávání  podle  §  46,  přestupu  žáka  podle  §  49  odst.  1, převedení  žáka  do  jiného  vzdělávacího  programu  podle  §  49  odst.  2  a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2.

 

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy řídí:

 

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky č. 148/2004.
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 • Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a jiné

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátech školy na podatelnách v pracovní dny od 7:15-15:00.

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta ihned nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně (může být sepsána v podatelně) a doplnil telefonní kontakt, či adresu pro doručení odpovědi.

Pracoviště podatelny:

Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 323 138

Komenského 80, Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 323 442

E-mail:

podatelna@zskostelec.cz

Doručovací adresa:

Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 45

Kostelec nad Orlicí

517 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby za administrativní úkony související s poskytováním informací za započatou hodinu:

-              za vypracování odpovědi              100,00 Kč/hod.

-              za vyhledávání materiálů                70,00 Kč/hod.

-              za kompletaci materiálů, odeslání     70,00 Kč/hod.

 

Postup vyřizování stížností

Stížnosti přijímají v pracovní dny od 7:30-15:00 na podatelně školy (Komenského + Náměstí), po předchozí domluvě může stížnost přijmout ředitel školy nebo jeho zástupce.

 Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí příjemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis. Stěžovatel uvede své jméno, příjmení a adresu pro doručení výsledků šetření.

 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se podává řediteli školy, odvolacím orgánem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

 Připomínky v oblasti vzdělávání, směřované ke konkrétním pedagogům, je třeba nejprve projednat přímo s nimi.

 O výsledku šetření vyrozumí škola stěžovatele ve lhůtě do 60 dnů.

 

Výroční zpráva

http://www.zskostelec.cz (v sekci dokumenty) 

Mgr. Jiří Němec

ředitel školy

 

© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz