Školní psycholog | ZŠ Kostelec nad Orlicí | www.zskostelec.cz
Školní psycholog

Vážení zákonní zástupci,

 

poradenský program školního  psychologa je  během července 2020  realizován v předem domluvených konzultačních hodinách.

Pro objednání  školní psychologické služby využívejte telefonický kontakt ŠP.

 

 Mgr.et Mgr. Aleš Jelínek

 mobil: 777961922

 e-mail: jelinek.a@zskostelec.cz

Kancelář psychologa je na pracovišti Komenského v prvním patře v severní části budovy.

týden

datum

čas

36.

1.9.    úterý

7.00 - 15.00

 

2.9.    středa

7.00 - 15.00

 

3.9.    čtvrtek

7.00 - 16.00

 

4.9.    pátek

7.00 - 15.00

37.

7.9.    pondělí

7.00 - 16.00

 

8.9.    úterý

7.00 - 16.00

38.

14.9.  pondělí

7.00 - 16.00

 

16.9.  středa

7.00 - 16.00

39.

21.9.  pondělí

7.00 - 16.00

 

23.9.  středa

7.00 - 16.00

 

Služba školního psychologa na Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí byla vytvořena od 1.6.2014 v rámci Rozvojového program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách. Profesní odborné činnosti  jsou vázány na kvalifikačních požadavky, profesní standardy a etické normy a na konkrétní podmínky naší školy. Tento program byl ukončen k 31.12.2016.

Od 1.1.2017 byla pracovní pozice ŠP zřízena na základě Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL  FORMOU PROJEKTŮ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ.

Od 1.1.2019 je pracovní pozice ŠP zřízena na základě podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ II. Činnost ŠP tak plynule navazuje na minulou projektovou etapu. Úvazek ŠP  je 0,5 po 24 následujících měsíců.

Hlavní pracovní náplní školního psychologa  je  pomoci žákům zvládat nároky školní výuky s ohledem na jejich individuální možnosti, uspokojovat  jejich specifické výchovné a vzdělávací potřeby a pomoci dětem řešit jejich osobní problémy ve spolupráci s rodiči a pedagogy.  Rodičům a učitelům dětí by měla služba poradensky pomáhat při zvládnutí domácí a školní péče a v otázkách výchovy a výuky dětí.

 Čím se školní psycholog zabývá ?

Žáci naší školy se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, chováním, pokud mají osobní  starosti nebo potíže ve vztazích a nebo při hledání správného řešení při volbě budoucí školy nebo povolání. Školní psycholog se také věnuje individuálně žákům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Na školního psychologa se obrací děti, které jsou například neúspěšné, neví jak se učit, mají problém s pozorností, s chováním, nebo se necítí ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se v náročné nebo krizové životní situaci.

Starší žáci se mohou s psychologem poradit o výběru vhodné střední školy vzhledem k jejich nadání i osobnostním předpokladům a kariérním plánům dalšího profesního uplatnění.

Rodičům je školní psycholog k dispozici a zkonzultuje otázky školního výkonu  dítěte,  projevů chování dítěte, pomáhá řešit domácí přípravu při plnění školních povinností, organizaci času dítěte atd. Častým tématem ovlivňujícím výkony a spokojenost dětí, jsou rodinné vztahy. Objevují se   témata  spojená s výchovou a výchovnými problémy, ale i  témata spojená s hledáním způsobů správné přípravy na vyučování,  konkrétní  výukové komplikace ale i celkový prožitkový komfort dítěte. Školní psycholog s rodiči konzultuje i rodinné problémy a vztahy mezi dítětem, rodiči a sourozenci. Pomoci může při rozhodování o připravenosti budoucího prvňáčka na vstup do školy.

Školní psycholog poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim řešit vzniklé problémy (adaptační, vztahové..),  zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. Je k dispozici pedagogům pro supervizní práci a reflexi profesní role.

 Jak školní psycholog pracuje? 

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.

Na začátku školního roku děti dostávaly k podpisu rodičů Generální písemný souhlas s činností školního psychologa na škole.  K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální informovaný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, když vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a řídí etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

Jaké jsou výhody  z  aktivit  školního psychologa ve škole ?

1. Školní psycholog má možnost se podílet na individuálních, třídních i školních činnostech a spolupracovat s pedagogy rsp. poradenským týmem. Žáci, rodiče a učitelé se mají na koho obrátit, když potřebují konzultovat, poradit, inspirovat.

2. Škola se školním psychologem může zvládnout situace bez toho, aby se obracela na jiné poradenské instituce.

3. Školní psycholog není členem učitelského sboru, má určité „nezávislé postavení“, z čehož vyplývá celá řada výhod:

a) pro žáky – mohou se mu svěřit s věcmi, se kterými by za výchovným poradcem nepřišli např. proto, že je zároveň učí a známkuje;

b) pro pedagogický sbor včetně ředitele: může pomoci s komunikací, vztahy, profesním zvládnutím pedagogických rolí, když se objeví problémy.

4. Školní psycholog nemá učitelskou povinnost, což mu umožňuje dívat se na situace ve škole jinou, méně výkonově zaměřenou optikou a má šanci přinést nový pohled na realitu a školní souvislosti.

5. Školní psycholog může vnášet do školy podněty, které zlepší klima ve škole (např. zaměření na psychohygienu, lepší přizpůsobení organizace času/prostoru žákům/učitelům apod.).

Pro žáky a rodiče i pedagogy naší školy je služba školního psychologa bezplatná.

© 2020 Základní škola Gutha-Jarkovského - Kostelec nad Orlicí, Všechna práva vyhrazena
Mapa Webu, Prohlášení o přístupnosti

Powered by iSystems.cz